Logo

Friese tak

Begin tachtiger jaren van de vorige eeuw verhuisden veel medewerkers van de PTT min of meer gedwongen naar Groningen. Onder  hen was Peter van der Kooij uit Den Haag die in Eelde neerstreek.

Hij kwam in aanraking met veel naamdragers Van der Kooi(j) en dat bracht hem ertoe een oproep te doen o.a. in ‘De Eendenkooi’ om met hem contact op te nemen. Dat heeft hij geweten! Er kwam zoveel op hem af dat het bijna ondoenlijk was een en ander in goede banen te leiden. Hij slaagde erin een werkgroep te formeren om zo het onderzoek in goede banen te leiden en zo werd in 1985 de zgn Friese tak van de Stichting Familie Van der Kooi gestart.

De naam is ietwat misleidend omdat al snel duidelijk was dat er van één tak geen sprake was en bovendien er ook veel Groningse achtergronden waren. Het zou dan ook beter zijn het te hebben over een Noordelijke afdeling van de Stichting. Er werden al vrij snel een vijftigtal  afstammingslijnen gevonden wat ook logisch is gezien het grote aantal eendenkooien die zich oorspronkelijk in Noord Nederland bevonden. Ook toen in 1811 de akte van naamgeving ten uitvoer kwam meenden velen nog een band te hebben met het beroep van hun voorouders. De naam Van der Kooi en Van der Kooij kwam veelvuldig voor en later ook Van der Kooy, vaak veroorzaakt door schrijffouten van een ambtenaar of het met een Y ‘duurder’ willen laten voorkomen.

Het bleek dat een aantal amateurgenealogen al veel onderzoek had gedaan naar hun afstamming en zij waren bereid hun gegevens in te brengen.  Daardoor kon het aantal lijnen terug worden gebracht naar de huidige 21.
Wel is gebleken dat er op de een of andere manier contacten zijn geweest tussen de verschillende Van der Kooi(j)-lijnen. Mogelijk is er sprake geweest van een beroepsvereniging. Kooikers zonen uit bijv. lijn A trouwden met kooikers dochters uit een andere lijn waardoor afstammingslijnen ineen liepen.

Van de nu bestaande 21 afstammingslijnen, die uitsluitend de mannelijke lijn volgen, heeft het onderzoek resultaat gehad tot in de 16 en 17e eeuw en zijn de gegevens in een computerbestand opgeslagen. Gegevens zijn op te vragen bij Janke Althuisius, die verantwoordelijk is voor het bijhouden van het systeem. Naast het persoonsonderzoek heeft de afdeling veel onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke eendenkooien waar de achternaam aan zou zijn ontleend. Veel zijn er niet meer maar een aantal bestaan nog, deze zijn gerestaureerd en vallen onder natuurmonumenten (it Fryske Gea).

Een uitgebreid onderzoek naar een eventueel bestaand wapen heeft twee resultaten opgeleverd.

Het linkse wapen behoort tot een familie van eigengeërfden en artsen wonende op Osingastins in Dronrijp. We vinden deze familie  terug als F.l met stamvader Hendrick Jans die in 1620 met Jels Boodses trouwde. De Friese halve adelaar is prominent aanwezig. Dat  is ook zo op het rechts staande wapen waarin de naam Van der Kooi is aangegeven. Naspeuringen hebben tot nu toe dit wapen niet kunnen plaatsen.

Op dit moment bevinden zich 8811 personen in het Noordelijk register. Als u denkt daar bij te horen laat het weten via:    friesetak@stichtingvanderkooij.nl