Logo

Boek

Het tekenonderwijs in Friesland

Willem Bartel van der Kooi

Uitgever

C. Boschma Leeuwarden (De Tille BV)

Jaar van uitgifte

1978

Aantal bladzijden

319

ISBN

90 70010569
Het bijzondere aan dit boek is de grote hoeveelheid afbeeldingen van schilderijen. Op zich niet vreemd voor een schilder, maar zeker van Friese schilders is niet veel gepubliceerd. Willem Bartel van der Kooi werd geboren op 13 mei 1768 te Augustinusga, als zoon van Binne Clases van der Kooi en Teetske Willems. Binne Clases was klerk en ontvanger-generaal van de floreenrente van Achtkarspelen en bezat een eendekooi, de verklaring van zijn familienaam. Binne kocht in 1795 de sate Sarabosch te Gerkesklooster. Willem Bartels broer Tede Sjouke huurde dit met zijn vrouw Antje Dirks Zijlstra maar stierf al op 31-jarige leeftijd op 11 november 1802. Binne Clases stierf te Augustinusga op 17 mei 1803, ruim 70 jaar oud. Willem Bartel van der Kooi trouwde op 21 april 1805 te Bergum met Jetske Hayes, geboren 19 mei 1779 te Bergum als dochter van Haye Tjallings en Sytske Floris Groenia, die op 19 januari 1777 te Bergum getrouwd waren. In 1806 vestigde Willem Bartel van der Kooi zich in Franeker. In het boek wordt de biografie van Willem Bartel van der Kooi opgetekend, het tekenonderwijs aan Frieslands Hogeschool te Franeker, het werk van de kunstschilder, nalatenschap (waaronder zijn brieven) en leerlingen. Voor de genealogen zal hieronder met name vermeld worden wie op zijn schilderijen zijn afgebeeld. De afbeelding zelf kunt u dan in het boek nakijken of in de musea, voorzover ze niet in particulier bezit zijn.